Menu
Your Cart

✓ Vědecky prokázáno       ✓ Na míru vaší operaci        ✓ Jedna kapsle denně       ✓ Poštovné zdarma nad 1300 CZK

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v našem internetovém obchodě www.fitforme.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.fitforme.cz je společnost MINAMed Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana, Slovenia, e-mail: [email protected], (dále jen „prodávající“).


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Pro účely těchto obchodních podmínek vymezuje prodávající následující pojmy:
Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující – je osoba, která odebírá zboží od prodávajícího s tím, že se rozlišuje, zdali se při uzavírání a plnění smlouvy jedná o podnikající fyzickou osobu či právnickou osobu kupujícího, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti či zdali se jedná o fyzickou osobu spotřebitele, který nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.
Spotřebitel – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, popř. jiná smlouva, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé prodávající jako podnikatel. Spotřebitelské smlouvy jsou uzavírány v souladu s § 1810 NOZ č. 89/2012 Sb.


OBJEDNÁVKA
Řádným vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu kupující potvrzuje seznámení s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, svůj souhlas s nimi a dále závaznost objednávky. Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu odeslaná, popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka kupujícího, je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění povinných informací v registračním formuláři. Prodávající si vyhrazuje právo telefonicky ověřit platnost objednávky. O přijetí objednávky bude kupující informován potvrzovacím e-mailem, který bude zaslán na e-mail uvedený v objednávce. Pokud kupující neobdrží do 24 hod. od odeslání objednávky potvrzovací e-mail.


UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah, tj. je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s objednávkou, tedy akceptací objednávky (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Uzavřením kupní smlouvy se kupující zavazuje převzít si objednané zboží a zaplatit za objednané zboží prodávajícímu stanovenou kupní cenu zahrnující i náklady za dopravu a balné. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
Dodání zboží realizuje prodávající přes externí společnost, a to DHL.
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následovně: v hotovosti či bezhotovostně v provozovnách prodávajícího, v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce a bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.
Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky a jsou uvedeny vč. DPH a všech souvisejících poplatků. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Některé obrázky jsou či mohou být pouze ilustrativní, a to v případě, že dojde ke změně obchodního balení, nebo obalu výrobcem. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
Je-li v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
Na internetové doméně prodávajícího jsou uvedeny mimo jiné sazby nákladů spojených s balením a dodáním zboží, když tyto sazby platí pouze pro doručování v rámci území ČR. Prodávající dále umožňuje zaslání zboží i na Slovensko, při sazbě nákladů spojených s balením a dodáním zboží jím uvedené na internetové doméně prodávajícího. Pakliže bude nezbytné, pro nesoučinnost kupujícího, opakovaně doručit zboží, event. jej doručit jiným způsobem než je uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručením zboží.
Zobrazení zboží - obrázky a popisky u zboží mohou mít pouze informativní charakter z důvodů nově formulované vůně, či vnějšího vzhledu krabičky.
Testery parfémů nejsou určeny k osobní spotřebě zákazníků, tj. k prodeji spotřebitelům, ale pouze pro prodej kupujícím za účelem prezentace parfémů zkoušením jejich vůně při prodeji v provozovnách kupujících.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od běžné sazby.

STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

V případě nepředvídatelných okolností a technických problémů SW přenosů dat, které nelze ovlivnit, si prodávající vyhrazuje právo objednávku stornovat. Dále si prodávající vyhrazuje právo zrušit objednávku, pakliže výrobce zboží (dodavatel) obsaženého v objednávce ho již nedodává na trh či pokud jsou objednací údaje v objednávce kupujícího neúplné.

PRÁVO SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Kupující, kterým je spotřebitel (dále jen „spotřebitel“) má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 60 dnů od převzetí zboží, pokud se nejedná ve smyslu § 1837 písm. g) NOZ o zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vybral a z hygienických důvodů jej není možné vrátit Spotřebitel je povinen do 60 dnů od odstoupení předat prodávajícímu zboží, které od něj obdržel. Prodávající je povinen do 14 dnů od odstoupení smlouvy vrátit spotřebiteli peněžní prostředky včetně nákladů na dodání,které od něho na základě smlouvy přijal stejným způsobem (tj. na jím udané číslo bankovního účtu či adresu bydliště). Prodávající vrátí spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Náklady spojené s vrácením zboží nese v souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) NOZ spotřebitel. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. K zásilce, v níž kupující vrací zboží, musí být přiloženy dokumenty (např. dodací list či faktura), kterými lze vznik kupní smlouvy, a následně právo na odstoupení od takové smlouvy bezpečně prokázat. Podle požadavku spotřebitele může být poskytnuto zboží jiné podle vlastního výběru anebo bude vrácena kupní cena. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li ho vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.
Zásilku zašlete na adresu: MINAMed, Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana, Slovenia (doporučeně).


PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Kupující, který není spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení NOZ. K zásilce, v níž kupující vrací zboží, musí být přiloženy dokumenty (např. dodací list či faktura), kterými lze vznik kupní smlouvy, a následně právo na odstoupení od takové smlouvy bezpečně prokázat. Podle požadavku kupujícího může být poskytnuto zboží jiné podle vlastního výběru anebo bude vrácena kupní cena. Pokud je objednávka hrazena předem, platba vám bude vrácena zpět v několika následujících dnech. Zásilku zašlete na adresu MINAMed, Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana (doporučeně).


UPOZORNĚNÍ
V případě, že zboží bylo kupujícím (i spotřebitelem) již použito a došlo k částečnému, byť minimálnímu spotřebování obsahu (např. v případě parfému k vypotřebování části obsahu nádobky apod.), tedy k tomu, že užitné vlastnosti vraceného výrobku jsou jinak omezeny, nesplňuje takové zboží podmínku, která je stanovena zákonem. Odstoupením se smlouva od počátku ruší a kupující je tak povinen vrátit zboží ve stavu, v jakém jej kupující obdržel. Pokud kupující vrací výrobek částečně spotřebovaný, porušil svou povinnost vrátit výrobek ve stavu, v jakém jej zakoupil, když prodávající poskytl výrobek s určitými deklarovanými vlastnostmi, v určité hmotnosti, objemu apod. a jedná se tedy o zboží, které „nemůže být pro svůj charakter vráceno“ (viz čl. 6 odst. 3, třetí odtrh Směrnice 97/7/ES). Důsledkem takového jednání je pak právo prodávajícího, aby ponížil kupní cenu o poměrnou část kupní ceny, která představuje výši škody, která mu tím vznikla. Kupující výslovně souhlasí s tím, aby prodávající ponížil vrácené peněžní prostředky o výši škody dle shora uvedeného, tedy tuto si započetl.
Kupující prohlašuje, že si je vědom, že mu koupí zboží, jež je v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů či firemních log prodávajícího či jiných společností.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


DORUČENÍ
Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
Jakákoliv výhra či výherní soutěž provozovaná společnosti MINAMed d.o.o. není právně vymahatelná a nelze uplatnit reklamaci.
Je-li kupujícímu spolu se zbožím poskytnut prodávajícím dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen vrátit prodávajícímu zakoupené zboží spolu s dárkem. Dárkové poukazy s omezenou dobou platnosti neprodlužujeme.
Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Odesláním objednávky se rozumí, že kupující bere na vědomí obsah těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a že s nimi bez výhrad souhlasí. Odchylná ujednání od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, v takovém případě mají odchylná ujednání přednost před těmito obchodními podmínkami. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění kupujících s tím, že aktuální znění je vždy k dispozici na stránkách internetového obchodu.
Veškerá prezentace zboží umístěna na internetové doméně www.europarfemy.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží; ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.
Prodávající tímto informuje spotřebitele, že k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, blíže na http://www.coi.cz/.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Kupní smlouva je vyhotovena v českém jazyce, stejně tak obchodní podmínky.
Pokud právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím založený kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak strany výslovně sjednávají, že jejich vztah se řídí právem českým; tím nejsou dotčena práva na ochranu spotřebitele.
Dne 10. 11. 2020